Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Tổng Lãnh sự Lê Thành Ân, Lâu Nay Ngài Ở Đâu?

Trần V. A.


16 Tháng 12, 2011

Mùa hè năm ngoái, Ông Lê Thành Ân, mt nhà ngoi giao người M gc Vit, đến nhm chc tng lãnh s Sài Gòn (hay còn gi là thành ph H Chí Minh), Vit Nam. Nhim s ca ông là kết qu ca nhng cuc đàm phán kh nhc gia B Ngoi giao M và Chính ph Vit Nam cng sn, nhng k vn nuôi dưỡng s nghi ng v người Vit Nam đnh cư nước ngoài, nht là nhng người t Hoa Kỳ.

Nhưng k t khi ông Vit Nam khong tháng 8 năm 2010, người ta đã không được nghe ông nói gì nhiu, ngoi tr mt s hình nh tiếp tân trong nhng tháng đu tiên. Và sau mt bui l trao gii t chính quyn đa phương thành ph H Chí Minh và tháng trước, có mt s hình nh ca ông t chc tic sinh nht cho nhc sĩ Phm Duy. Ngoài ra, ông Lê đã hoàn toàn im lng.

Cng đng người M gc Vit ti Hoa Kỳ bt đu dò hi. Lúc đu người ta có v thông cm cho n lc ca Ông Ân trong vic điu chnh môi trường làm vic mi vì Vit Nam vn là mt nước cng sn, lúc nhúc mi nơi vi nhng đim ch viên và công an chìm. Du vy, là mt nhân viên ngoi giao chuyên nghip, không phi là mt k tài t được b nhim vì chính tri, Ông Ân chc hn đã được hun luyn, chun b k lưỡng đ quen thuc vi nhiu loi môi trường làm vic khác nhau, như quá trình công tác ca ông cho thy.

Tuy nhiên, trong năm qua, đã có nhiu s kin xy ra ti Vit Nam mà s càng có tác dng nếu có nhng phát biu ca Ông Ân v các giá tr nn tng quc gia ca M, chng hn như t do ngôn lun, t do hi hp, truy cp Internet, v.v. Tháng 6 năm 2011, có mt cuc biu tình ca sinh viên và trí thc Sài Gòn th hin s không hài lòng v thái đ yếu t ca chính quyn cng sn Hà Ni liên quan đến vn đ ch quyn ca qun đo Hoàng Sa và Trường Sa trong Bin Đông ca Vit Nam ( còn gi là Bin Nam Trung Hoa). Sau khi công an s dng côn đ đ phá v và gii tán nhng người biu tình, mt s sinh viên này sau đó li b trường đe da đui hc, thm chí mt s trí thc cng sn, nhng người khá ni danh qua các cuc biu tình chng li chính quyn Vit Nam Cng Hòa (Nam Vit Nam) trước năm 1975, cũng b bt ming. Nhng người biu tình thc hin quyn t do phát biu nơi công cng có th đã được an i phn nào nếu Ông Ân lên tiếng ng h t do hi hp và phát biu - các nhân quyn cơ bn được công nhn trong Tuyên ngôn Nhân quyn Ph quát ca Liên Hp Quc mà Vit Nam đã ký kết. Hơn na, trong khi Vit Nam đang c gng tranh th s h tr ca M trong n lc chng li s chèn ép, gây hn ca Trung Quc đi vi các vn đ ch quyn lãnh hi, thì nhng phát biu ca Ông Ân chc chn s có trng lượng hơn. Và  nói rõ v giá tr t do và dân ch ca Hoa Kỳ cũng là mt cách nhc nh nhân dân Vit Nam rng nhân dân M, thông qua đi din ngoi giao, thc s quan tâm v nhng gì xy ra vi nhng nhân quyn bt kh nhượng ca h! Và tr khi Vit Nam chia s nhng giá tr ph quát đó, s không bao gi có quan h tht s bình thường gia M và Vit Nam.

Nhưng chng có li nào t phía Ông Ân. Và mi người càng bc tc khi h được biết Ông Ân đã khuyên "đng làm m ĩ" sau mt s c bo lc Huế, khi mt đng nghip ngoi giao M, ông Christian Marchant, đã c gng ti thăm linh mc bt đng chính kiến ​​đang b bnh Nguyn Văn Lý và đã b công an đi x thô bo, hành hung và xô ngã trên đường ph, thm chí chân Ông Marchant còn b thương tích khi chúng dùng cánh ca xe đp vào! Thay vì lên tiếng phn đi hành vi côn đ ca chính quyn cng sn trong đi x vi đng nghip ca ông, thì Ông Ân li dường như tìm cách kha lp s c đó đ khi làm Hà Ni khó chu! Nếu đúng như thế, thì s kin y cho biết nhiu v Ông Ân! Dù gì đi na thì nhng người cng sn Hà ni đã rút được mt bài hc rt tt bi vì sau đó h càng đàn áp mnh hơn na nhng người bt đng chính kiến ​​ Vit Nam, các nhà báo mng (blogger), nhng người vn đng dân ch. Trong trường hp Ông Ân nghĩ rng cách tiếp cn im lng ca mình có hiu qu thuyết phc hơn thì thc là u trĩ, ngây thơ khi cho rng li tiếp cn vut ve đó s có th làm mm lòng nhng k cm quyn đc tài, sát nhân ti Hà Ni.

"Vy thì Ông Ân phc v ai?" Mt s người M gc Vit cũng bt đu đt câu hi!

H nghĩ rng nếu ông ta cm thy b hn chế trong môi trường làm vic mi ca mt nước Vit Nam cng sn, đến mc mà ông không th hot đng hu hiu đ hoàn thành nhim v mt đi din ngoi giao ca Hoa Kỳ, thì ông nên yêu cu được thuyên chuyn. Mt s người c gng thông cm vi Ông Ân khi cho rng chính B Ngoi giao M b qua s nhng vi phm nhân quyn ca Hà Ni -như cách chính quyn đi x vi cuc biu tình ca trí thc ti Hà Ni hay thái đ chng li các giáo x Công Giáo khi có tranh chp quyn s dng đt - bi vì người M đang c gng tranh th Vit Nam trong chính sách đa chính tr ca M đ tái tiếp cn châu Á. Nếu thế thì đúng là mt chính sách sai lm và đi ngược li mi giá tr nn tng quc gia ca Hoa Kỳ: Không th hy sinh các nguyên tc và các giá tr quc gia khi b qua nhng bt công và lm dng trng trn quyn cơ bn ca người dân, bt c đâu.

Hãy nhìn vào thế gii ngày nay: Ngay c người Nga cũng đã đng lên nói rng h không chu đng ni na, cho dù Vladimir Putin đã mang li cơm áo cho h trong mười năm qua. Vì người ta không sng ch đ ăn! Nhng cơn gió t do dù sm hay mun cũng s quét sch nhng k đc tài và nhân dân Vit Nam s nh nhng người tt vi h và nhng người đã b rơi h trong lúc khó khăn.

Người M gc Vit đã đt nhiu hy vng nơi ông Lê Thành Ân khi h nghe nói v vic b nhiêm ông. Bây gi h không chc là ông sn sàng đng lên khng đnh cho các giá tr nn tng ca M trong cương v mt nhà ngoi giao người M gc Vit đu tiên ti Vit Nam. Tht vng ca h càng tăng cao khi bà Bùi Th Minh Hng, mt người biu tình thường xuyên chng li thái đ bt nt ca Trung Quc đi vi Vit Nam, đã b bt cóc và gi đây công an cng sn tuyên b đã gi bà đến mt tri ci to trong 2 năm. Thế thôi, chng cáo cuc, x án, tuyên án gì c! Công an mun làm gì thì làm! Ngay con trai bà cũng phi chy đôn chy đáo đ tìm tung tích m mình. Cu liên lc được vi mt nhân viên Đi s quán Hoa Kỳ ti Hà Ni và được ha s tìm hiu trường hp bà Hng. Tuy nhiên, ông Lê Thành Ân, tng lãnh s M ti Saigon là người chưa bao gi phát biu điu gì v vic chính quyn cng sn Vit Nam vi phm mt cách có h thng nhân các quyn ph quát ca nhân dân Vit Nam; vì thế, đng nên hy vng bt c điu gì t ông ta.

Đến nay chưa có gii thích hay bin minh nào cho thái đ "đào ngũ" ca tng lãnh s M Sài Gòn, ông Lê Thành Ân, trong thi đim khó khăn thc s ca nhân quyn Vit Nam.
"Ông Lê Thành Ân, Ngài Đang Đâu Vy ?"

Trn V. A.
M=====December 16, 2011

Consul General Le Thanh An, Where Have You Been?
Last summer, Le Thanh An, a Vietnamese American diplomat, took his post as the United States consul general in Saigon (aka Ho Chi Minh City), Vietnam.  His posting was the result of torturous negotiations between the US State Department and Vietnam communist government, which still harbors suspicion of overseas Vietnamese, especially those from the United States.

But since his arrival in Vietnam around August 2010, people have not heard from him much except for some pictures at reception parties during the first few months. And after an award ceremony from the Ho Chi Minh City local government and last month, there was a picture of him hosting musician Pham Duy's birthday. Otherwise, Mr. Le has gone completely silent.

Inquiries began to appear in Vietnamese American communities in the United States. At first people showed understanding for his effort to adjust to the new working environment as Vietnam is still a communist country, teeming everywhere with informers and secret police. But Mr. Le is a career foreign service officer, not a political amateur, who must have been well-trained and familiar with different working environments, if his career appointments are any indications.

Yet, during the last year, there have been many developments in Vietnam that would benefit from his speaking out about the fundamental values of America such as freedom of expression, freedom of assembly, access to the Internet, etc. In June 2011, there was a demonstrations of students and intellectuals in Saigon expressing dissatisfaction with feeble attitudes of the Hanoi communist government concerning the issue of sovereignty of the Paracels and Spratlys islands in Vietnam's East Sea, aka South China Sea. After the security police used thugs to disrupt and disperse the demonstrators, some students were later arrested or threatened to be dispelled from colleges; even some intellectuals, well-known for demonstrations against the South Vietnam government before 1975, were muzzled. Those who exercise the right to voice their opinions in public might have got some relief if Mr. Le spoke out on freedom of assembly and expression as fundamental human rights sanctioned by the UN's Universal Declaration of Human Rights, which Vietnam is a signatory. Furthermore, as Vietnam has been trying to enlist the assistance of the US in its effort to resist the aggressiveness of China with respect to the issues of maritime sovereignty, his voice would undoubtedly carry more weight. And enunciating American values of freedom and democracy is also alerting the Vietnamese people that the American people, through their representatives, care about what happen to their inalienable rights! And unless Vietnam shares those universal values, there will not be truly normal relations between America and Vietnam.

But there has been no words from Mr. Le. And people are now upset, especially when they learn that it was him who counseled "go it easy" after the violent incident in Hue where an American diplomat, Mr. Christian Marchant, tried to visit the sick dissident priest, Father Nguyen Van Ly, and was roughed up, knocked down on the street by the security police; his leg was even slammed in the car door when he was taken away! Instead of raising his voice against the thuggish treatment of his colleague, Mr. Le seemed to try to sweep the incident under the rug and not upset Hanoi! If this is really true, it speaks volume about Mr. Le! Nevertheless, the communists took that lesson really well because they became even more aggressively repressive against Vietnamese dissidents, bloggers, democracy advocates. If Mr. Le thinks that his silent persuasion approach is more effective diplomatically, it is simply naive for him to think that his appeasement would change the hearts and minds of murderous rulers in Hanoi.

"Who is Mr. Le working for?" Some Vietnamese Americans also began asking!

They think that if he feels he's so restrained in the new working environment of a communist Vietnam so much that he cannot effectively carry out his duty as a representative of the United States of America, then he should ask for a transfer. Some try to understand his position by saying that as the U.S. State Department itself has been downplaying Hanoi's contempt for human rights, exemplified through their treatment of demonstrations of intellectuals in Hanoi and against the Catholic Church in the dispute of land rights, because the Americans are trying to enlist Vietnam in the U.S. geopolitical policy of re-engagement with Asia. If that is the case, the policy is misguided and goes against everything the United States of America stands for: You just don't sacrifice your principles and national values by looking the other way from injustices and blatant abuses of the people's basic rights.

Look at the world now: Even the Russians are saying that they are not taking any more, even after Vladimir Putin put bread on their tables for the last ten years. But people don't live on bread alone! The winds of freedom are sooner or later sweeping the dictators away and the Vietnamese people will remember who were with them and who abandoned them during their difficult times.

Vietnamese Americans did have high hope for Mr. Le Thanh An when they heard of his appointment. Now they are not so sure if he is willing to stand up for American values as the first Vietnamese American diplomat in Vietnam.  Their disappointment was intensified when Ms. Bui Thi Minh Hang, a regular demonstrator against China's bullying attitudes towards Vietnam, was abducted and now is revealed by the communists to have been sent to a re-education camp for 2 years. Just like that, no charge, no trial, no sentencing! Even his son has been scrambling to find out where his mother is. A staff at the U.S. Embassy in Hanoi was contacted and promised to look into the case. But Mr. Le Thanh An, the consul general, has never said anything about the systemic violations of the universal human rights of the Vietnamese people; so, don't expect anything from him.

There has been neither explanation nor justification for the AWOL attitude of the U.S. consul general in Saigon, Mr. Le Thanh An, during these difficult times for human rights in Vietnam.

"Where are you ?" Mr. Le Thanh An!


Tran V. A.
USA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét