Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Chuyện Phiếm Cuối Tuần! CAN VUA CỨU… BẬT MÃ ÔN

Hồ Thơm

                                  
Tứ đại Ma Vương nước Vệ có con ngựa rất quý, giao cho Bật Mã Ôn đại tướng quân cai quản. Một hôm, con ngựa quý vì tham ăn nên sụp hầm, què mẹ một giò. Tứ đại Ma Vương giận lắm, cho là có người muốn bẫy để giết ngựa quý, liền sai quân sĩ lập tức chặt đầu Bật Mã Ôn đại tướng quân.

Triều đình đang ngồi họp chuẩn bị… bấm nút YES, bỗng quan Ngự sử Quốc Trung đứng dậy lên tiếng can ngăn, hỏi Tứ đại Ma Vương: “Xưa, thời của các Cụ, chặt đầu người thì bắt đầu từ phía trước hay từ phía sau?”Tứ đại Ma Vương… chưa thấy chặt đầu người bao giờ nên 4 cặp mắt khỉ ngơ ngác nhìn nhau, rồi nói: “Thôi buông nó ra, tạm giam … 4 tháng để rồi trị tội.”

Quan Ngự sử Quốc Trung nói: “Tên phạm này chưa biết rõ tội gì mà phải chịu chết, có thể là oan. Tôi xin vì Tứ đại Thiên Vương kể rõ tội nó, rồi hãy hạ ngục.”

Tứ đại Ma Vương đồng thanh nói: “OK.”

Quan Ngự sử Quốc Trung giả đò kể tội rằng: “Nhà ngươi có ba tội đáng chết. Tứ đại Thiên Vương giao cai quản ngựa mà để ngựa tham ăn sập hố, là một tội đáng chết. Lại để què con ngựa rất quý của vua, là hai tội đáng chết. Để Tứ đại Thiên Vương mang tiếng, vì một con ngựa mà giết một mạng người, làm cho các thế lực thù địch nghe thấy lại chống phá, ai cũng oán Tứ đại Thiên Vương, các nước ngoài nghe thấy ai cũng khinh Tứ đại Thiên Vương, ngươi để què một con ngựa mà để đến nỗi dân gian đem lòng oán giận, nước ngoài có bụng dòm ngó, là ba tội đáng chết. Ngươi đã biết chưa?”

Tứ đại Thiên Lôi nghe nói thất kinh, như đít không quần ngồi trên đống lửa,vội vàng hô lớn: “Thôi, tha cho nó! Thôi, tha cho nó! Kẻo để Tứ đại Thiên Vương mang tiếng bất nhân, bọn thù địch lại lợi dụng chống phá, gây mất ổn định chính chị”
He he he…!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét