Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Khi bạo lực là nguồn gốc duy nhất cho quyền lực thì đảng, nhà nước VN này đang trên đường bị diệt vong.

Đào Tùng

                 

Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Mâu thuẫn tồn tại khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết thúc. Các ý trên thuộc về Quy luật mâu thuẫn, và là một trong ba quy luật của Phép biện chứng duy vật thuộc chủ nghĩa Mac-Le.


Đảng cộng sản VN ngày nay lớn mạnh bắt nguồn từ lý luận Mac-Le cùng thực tiễn cách mạng VN. Sự trưởng thành đó luôn nằm trong ba quy luật của phép biện chứng, trong đó quan trọng nhất vẫn là Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

Từ vài chục đảng viên từ những năm 20 của thế kỷ trước, ngày nay Đảng CS VN có gần 04 triệu đảng viên, chứng tỏ đảng trở thành một lực lượng chính trị không thể thay thế nhưng không có nghĩa quy luật mâu thuẫn không tồn tại trong cuộc sống, nhất là đời sống chính trị.

Aristote có nhận xét : con người là một con vật chính trị. Đúng sai về một sự vật hiện tượng, con người thường bày tỏ bằng một quan điểm. Thường khi nêu quan điểm người ta thường ví đó là quan điểm chính trị nếu sự vật hiện tượng đó liên quan đến quyền lực của đảng, nhà nước. Nhận định chính trị, quan điểm chính trị nó mang tính đặc thù của con người. Chỉ ngoại lệ khi con người không được công nhận là con người hay người Sao hỏa.

Quy chụp các ý kiến trái chiều, phản biện là phản động là một trong các hành vi đi ngược lại Chủ nghĩa Mac-Le cũng như phủ định Quy luật mâu thuẫn. Đảng CS VN ngày nay lẽ nào đã theo chủ nghĩa Maoism?. Nếu thật vậy đó là đại họa cho dân tộc và cho cách mạng Việt nam.

Đảng CS VN là đảng cầm quyền. Sự tồn tại của đảng không thể qua cách thể hiện sức mạnh bằng quyền lực bạo lực. Xu hướng quy chụp phản động với bất kỳ ai, với bất kỳ đối tượng nào mình muốn triệt tiêu cho thấy đảng ta ngày càng độc tài. Điều đó đi ngược lại với xu thế phát triển, đẩy cách mạng VN vào ngỏ cụt không lối thoát.

Khi bạo lực là nguồn gốc duy nhất cho quyền lực thì đảng, nhà nước VN này đang trên đường bị diệt vong.

1 nhận xét: