Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Đồng bào Việt Nam đã cùng nhau đứng dậy vì nổi đau khổ của nhau

Lê Việt

                  

Cảnh tượng đồng bào Việt Nam từ các tôn giáo khác nhau và không tôn giáo đều đứng dậy, đem hết cả tâm thành cùng cầu nguyện chung cho L/s Lê Quốc Quân, một nạn nhân yêu nước nữa của nhà nước cộng sản ...trông thật cảm động làm sao.

Vui mừng biết nói sao cho hết khi tinh thần "Thương người như thể thương thân…" đã có tự ngàn xưa của người nước Việt đang trở lại với đồng bào Việt Nam hôm nay.

Lòng tin kính Thiên Chúa, Phật, Trời, sự thương yêu và kính sợ Thượng Đế, cùng với tinh thần tôn trọng và bão vệ công lý đã làm cảm động đồng bào Việt Nam.

Giờ đây, mỗi người từ một phương trời, nhưng trong cảnh mất nước khốn cùng chung, đồng bào Việt Nam đã cùng nhau đứng dậy vì nổi đau khổ của nhau và vì vận mệnh chung của đất nước, của chính mình.


              

Nếu đồng bào Việt Nam khắp nước, tất cả đều cùng nhau bước xuống đường phố, cùng nói chung một tiếng nói để cho khắp thế giới biết người Việt Nam ta đang vô cùng cần:

- Phải chấm dứt sự chà đạp phẩm giá, quyền sống của con người từ chế độ cộng sản hiện nay

- Việt Nam cần có Tự Do - Công Lý

- Việt Nam đang vô cùng cần có sự trợ giúp của cộng đồng thế giới, của Liên Hiệp Quốc để tái lập Trật Tự và thiết lập một chế độ Tự Do – Dân Chủ cho nhân dân Việt Nam toàn quốc.

Nếu tất cả đồng bào Việt Nam ta khắp nước cùng hiệp sức, cùng hiệp thông cho một hành động chung như vậy đồng loạt trên toàn quốc, tin chắc sự giúp đỡ của cộng đồng thế giới, của Liên Hiệp Quốc, phải đến với đồng bào Việt Nam ta.

Mọi sự phẩn nộ, mọi thống khổ, mọi nguy cơ đang đè nặng - vì áp lực cai trị của ngoại bang và vì chế độ cộng sản - lên đời sống của tám mươi sáu triệu người Việt Nam trong nước chắc chắn sẽ vĩnh viễn không còn.

Vì vận mệnh chung của mình, đồng bào Việt Nam thân yêu chúng ta hãy nghĩ đến tinh thần hiệp thông chung trên toàn quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét