Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Học viện Khổng Tử có điều gì đó "không bình thường"

Vũ Hợp Lân

         
                   

Học thuyết của Khỗng Tử ảnh hưởng bao trùm rất nhiều lên cuộc sống xã-hội Á-Đông suốt hàng ngàn năm qua, trong đó có VN, chúng ta đã thoát khỏi ảnh hưởng đó một phần nhờ có văn -minh phương Tây du nhập theo chân người Pháp (ở đây không bàn tới khía cạnh thực dân Pháp đã cai trị nước VN suốt 100 năm). Nhờ thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề của Khổng Nho mà xã hội VN bước đầu tiếp cận được nhiều cái mới cái hay của nền văn-minh phương Tây và hòa nhập dần vào nền văn minh của toàn thế giới. Riêng chế độ VNCH miền Nam ngày trước họ đã gạn lọc và vận dụng khá tốt học thuyết của Khổng Tử trong chính sách giáo-dục, đó là giữ cái cốt lõi tốt đẹp trong “nghĩa lễ trí tín”của đạo Khổng trong khâu giáo-dục nhân cách con người cho học sinh và mọi công dân nhưng vẫn tiếp thu đẩy mạnh nền giáo dục phương Tây cùng song hành và vì thế xã hội miền Nam đã tạo ra được một tầng lớp trí thứ vừa có nền tảng đạo-đức mang đậm tính Á-Đông và tính đặc thù của người Việt vừa có kiến thức sâu rộng về văn học - khoa học của nền văn minh thế giới nên họ là những người có tài-năng thật sự. Trong khi xã hội cộng sản miền Bắc VN do theo chân đảng cộng sản Trung cộng và quan thầy Liên xô nên đã đạp đỗ và ra sức tận diệt gần như toàn bộ nền văn hóa đạo Khổng-Nho vốn đã là một phần quan trọng trong nền tảng văn hóa của xã hội VN suốt hàng ngàn năm qua và thay vào đó là những tư-tưởng dị giáo nghịch thường và mang tính cực đoan thù hận vì khích động đấu tranh giai cấp, khích động lòng hận thù nghi kỵ trong mọi tầng lớp xã hội và tìm mọi cách để tiêu diệt mọi tư-tưởng ngay cả tư-tưởng về tôn giáo nếu những tư tưởng đó khác biệt với những giáo huấn học thuyết “sắt máu” của Mark-Le”. Chính vì có một chính sách giáo dục mang tính “phản động – ngu xuẩn ” đó mà hầu như toàn bộ nền giáo dục của chế độ cộng sản miền Bắc đã tạo ra hàng loạt những “con người xã hội chủ nghĩa rất quái thai khác hẳn với những công dân được sinh ra và lớn lên ở chế độ VNCH ngày trước và hậu quả của một nền giáo dục độc tài đảng trị mang tính “đui mù què quặt” đó tiếp tục được sử dụng để truyền bá nọc độc của nó lên toàn bộ nền giáo dục nhân bản văn minh của chế độ miền Nam sau chính quyền cộng sản miền Bắc chiếm được miền Nam năm 1975. 

Và hậu quả của việc “10 năm trồng cây 100 trồng người” đó của đảng cộng sản VN vẫn kéo dài cho đến hiện nay. Sau một thời gian trên 50 năm bị đảng cộng sản VN cai trị và độc quyền tuyên truyền nhồi nhét vào tâm hồn bao nhiêu thế hệ học sinh sinh viên thì chúng ta thấy hầu hết những thế hệ sinh viên ngày nay ươn-hèn, thực dụng, và nhìn xa hơn thì thấy một tầng lớp cán bộ từ cấp nhỏ cho đến cấp lớn đa số đều là loại “sâu dân mọt nước” “tham nhũng hủ hóa trong mọi ngành nghề” trong đó không loại trừ ngành giáo dục và y tế..và sự tàn bạo ngang ngược được thể hiện rỏ ra những cán bộ của ngành” công an nhân dân” và xa hơn là chúng ta thấy trong 500 đại biểu quốc hội VN có được bao nhiêu người có trình độ có thực tài như đại biểu Nguyễn Minh Thuyết...dám nói những điều mà người dân muốn 

Ngày nay chúng ta vẫn tiếp thu gạn lọc cái hay của thuyết Khổng-Nho để áp dụng vào cho văn hóa xã hội của nước ta là đều nên làm, nhưng dựng cả một Học viện Khổng Tử lên trong lúc này thì thật có điều gì đó "không bình thường". Chủ nghĩa cộng sản TQ khi lên nắm quyền ở TQ cũng đã ra sức tận diệt truy quét tàn phá không tiếc thương nền văn-hóa truyền thống của Trung Hoa mà nền văn hóa đó được xây dựng trên nền tảng của tư-tưởng Khổng-Tử, người cộng sản cho đó là một nền tảng suy-đồi, phản-động tàn dư của chế độ phong kiến. Bây giờ sau khi đã đạt được một "quyền lực bá quyền" nhất định nào đó thì cũng chính họ lại hô hào và tìm cách dựng nên những học viện Khổng Tử khắp thế giới, theo tôi đó không phải là họ tôn trọng văn hóa của đạo Khổng nhưng họ dùng cái học viện Khổng Tử đó để tuyên truyền cho một "đế quốc Trung hoa mới vĩ-đại"... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét