Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Tổ cha nó! Điều 4 tồn tại để làm gì, để tiếp tục duy trì cái bộ máy đảng vô dụng ăn hại à?


Tư thợ nề

                          

Hãy nhìn cơ cấu nhị quyền của nền chính trị nước ta là nhà nước /đảng

- Đã có Quốc hội 499 vị thì sinh ra Ban chấp hành TƯ 175 vị làm gì?

- Đã có Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia thì sinh ra Tổng bí thư làm gì


- Đã có Chính phủ với 27 thành viên điều hành đất nước thì sinh ra Bộ chính trị 14 thành viên làm gì?

- Đã có Bộ tài chính, Kế hoạch đầu tư, Ngân hàng nhà nước thì sinh ra Ban kinh tế TƯ làm gì?

- Đã có Bộ TTTT, Văn hóa, giáo dục thì sinh ra Ban tuyên giáo TƯ làm gì?

- Đã có Bộ nội vụ thì sinh ra Ban tổ chức TƯ làm gì?

- Đã có Thanh tra chính phủ thì sinh ra Ban nội chính TƯ làm gì


- Đã có Hội đồng nhân dân tỉnh thì sinh ra Ban chấp hành đảng bộ tỉnh làm gì?

- Đã có Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý địa phương thì sinh ra Tỉnh ủy làm gì?

- Đã có Sở TTTT, Văn hóa, giáo dục thì sinh ra Ban tuyên giáo tỉnh ủy làm gì?

- Đã có Sở Nội vụ thì sinh ra Ban tổ chức tỉnh ủy làm gì?


- Đã có Hội đồng nhân dân huyện thì sinh ra Ban chấp hành đảng bộ huyện làm gì?

- Đã có Ủy ban nhân dân huyện thì sinh ra Huyện ủy làm gì?

- Đã có Phòng Văn hóa, thông tin, giáo dục thì sinh ra Ban tuyên giáo huyện ủy làm gì?

- Đã có Phòng Nội vụ thì sinh ra Ban tổ chức huyện ủy làm gì?


- Đã có Hội đồng nhân dân xã thì sinh ra Ban chấp hành đảng ủy xã làm gì?

- Đã có Ủy ban nhân dân xã thì sinh ra Đảng ủy xã làm gì?

- Đã có Cán bộ thôn thì sinh ra Bí thư chi bộ thôn làm gì


Tóm lại: Cả một bộ máy ăn bám bên các cơ quan đảng khổng lồ từ trung ương đến địa phương làm cho ngân sách kiệt quệ đồng thời lại cản trở bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả. Sao không dẹp đi hả ông nhà nước

Cứ kêu ngân sách cạn kiệt, công chức lương không đủ sống. Cán bộ đảng viên đông như quân kiến. Tại sao không dẹp cái bộ máy đảng từ trung ương tới địa phương đi để cho dân đỡ khổ và đất nước được giải phóng khỏi các cơ quan đảng vô dụng ăn hại

Điều 4 tồn tại để làm gì, để tiếp tục duy trì cái bộ máy đảng vô dụng ăn hại này à?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét