Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Tin về người H' Mông: Một trận càn được chính quyền tính toán kỹ lưỡng2 nhận xét: