Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Cá Cần Nước Sạch! Dân Cần Minh bạch!" Chúng ta hiểu rằng một khi nhân dân đã có ý kiến chính thức bằng văn bản chính danh mà không được quan tâm thì họ sẽ nghĩ đến cách khác bày tỏ ý kiến theo các hình thức khác, và điều đó càng gây ra nhiều phát sinh không đáng có. "


Xin in mau don ky ten duoi day:
Nguyễn An Dân added 3 new photos — with Anh Hai Nguyen and 5 others.
THÔNG CÁO CỦA NHÓM BIỂN XANH
Kính gởi các cơ quan báo chí-truyền thông và dư luận quan tâm đến chương trình yêu cầu "minh bạch Formosa"
Chương trình này dựa trên điều căn bản nhất dẫn đến thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh, đó là tính minh bạch thông tin.
Chúng ta ký để để hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng về xây dựng chính phủ minh bạch, kiến tạo, liêm chính, để biết rằng mình không vô cảm với đồng bào, để thực hiện trách nhiệm công dân. Chúng tôi vô cùng hoan nghênh và vui mừng khi biết rằng không chỉ nhân dân mà có nhiều đảng viên cũng tích cực tham gia chương trình, cũng như cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Chúng tôi làm điều này dựa trên việc thu thập chữ ký đồng thuận yêu cầu của nhân dân về việc đòi hỏi chính phủ phải minh bạch 2 thông tin quan trọng sau khi thảm họa xảy ra vì hai nội dung này không nằm trong danh mục "Bí mật nhà nước".
- Minh bạch văn bản ký kết thỏa thuận đền bù sau thảm họa.
- Minh bạch công nghệ xử lý xả thải mới của Formosa Hà Tĩnh sau thảm họa.
Chúng tôi thực hiện kêu gọi nhân dân ký trực tiếp trên giấy vì như thế có giá trị kiến nghị, không ký online vì hiện nay quy chế kiến nghị của nhà nước chưa có kênh chính thức tiếp nhận kiến nghị qua email, website mà đòi hỏi phải ký trực tiếp trên giấy.
Đồng thời việc này cũng góp phần thu hút sự quan tâm của nhân dân đối với các vấn đề lớn của đất nước.
Nhóm Biển Xanh thúc đẩy và thực hiện dự án này hoàn toàn vì muốn ngăn ngừa sự tái phạm của thảm họa Formosa nói riêng và thảm họa môi trường khác nói chung. Sau khi đạt được mục đích đề ra, nhóm sẽ tự động giải tán.
Các chữ ký sau khi thu thập được sẽ được bảo mật kỹ lưỡng và không công khai trừ khi có sự đồng ý của chính người ký. Sau khi tập hợp được từ 10000-15000 chữ ký trở lên, chúng tôi sẽ cử đại diện gửi kiến nghị chính thức đến các cơ quan đảng, nhà nước...
Chúng tôi rất mong các cán bộ đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo các ban ngành chính quyền, đoàn thể..hưởng ứng, cũng như sự hợp tác thông tin của báo chí nhà nước trong chương trình này.
Chúng tôi cũng mong rằng công sức của những người quan tâm và hưởng ứng chương trình sẽ được đảng và chính phủ lắng nghe, xem xét giải quyết. Chúng ta hiểu rằng một khi nhân dân đã có ý kiến chính thức bằng văn bản chính danh mà không được quan tâm thì họ sẽ nghĩ đến cách bày tỏ ý kiến theo các hình thức khác, và điều đó càng gây ra nhiều phát sinh không đáng có.
Một lần nữa, nhóm Biển Xanh chân thành cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn khi chương trình đã bắt đầu.
- Đại diện chung :Nguyễn An Dân (tên thật Quang Hữu Minh)
https://www.facebook.com/An.Dan.Nguyen1977
- Đại diện miền Bắc: Nguyễn Hải Anh https://www.facebook.com/anhhai.nguyen.9480
- Đại diện miền Nam :Nguyễn Hoành Hùng
https://www.facebook.com/nguyenhoanh.hung.5
Trân trọng
Nhóm Biển Xanh
Nhân đây cũng xin giới thiệu với các bạn những thành viên khởi xướng và ủng hộ chương trình này của nhóm
- Nguyễn An Dân, Sài Gòn- khởi xướng (ảnh 1)
- Nguyễn Hải Anh, Hà Nội - khởi xướng (ảnh 2)
- Nguyễn Hoành Hùng,, Vũng Tàu - khởi xướng (ảnh 3)
- Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hà , cựu chiến binh, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, Bắc Ninh
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011804853021
- Chu Trí Thành, Chuyên gia Kinh tế, cựu chiến binh Trường Sa, Nghệ An https://www.facebook.com/ChuHongQuy
- Phạm Nguyên Trường - dịch giả, Vũng Tàu
https://www.facebook.com/pham.nguyentruong
- Linh mục Lê Ngọc Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn https://www.facebook.com/lengocthanh.lm
- Vũ Hằng, Hà Nội
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012663270142
Danh sách các thành viên ủng hộ chương trình chúng tôi sẽ cập nhật tiếp tục.

11 nhận xét:

 1. việc này cũng góp phần thu hút sự quan tâm của nhân dân đối với các vấn đề lớn của đất nước
  ghế xoay văn phòng

  ghế ngồi làm việc

  ghế làm việc hiện đại

  ghế làm việc ở nhà

  Trả lờiXóa
 2. Great post. The tips and the ideas given in the post seems to be very much informative and useful for the job seekers. Thank you for such a good post.
  Great text. I like your web design also. continue your good work.
  Soft Trending

  Trả lờiXóa
 3. ke a suggestion? I feel youve bought something good here. But what should you added a couple links to a web page that backs up what youre saying? Or possibly you would give us one thing to take a look at, one thing that may connect what youre saying to something tangible? Only a suggestion. Anyway, in my language, there arent a lot good source like this.
  I really enjoyed your post. However, it is not properly displaying in my monitor. I recommend you make sure your webdesign is compatible with all browsers. Otherwise, Three thumbs up
  Just like the other person said. Get rid of the spammage!
  With an shopbymark

  Trả lờiXóa
 4. I'm having a weird issue I cannot make my reader pick up your rss feed, I'm using google reader by the way.
  TY for putting this up, it was very handy and helped me very much
  When I view your RSS feed it gives me a bunch of strange characters, is the issue on my reader?

  Brother Ink Cartridges

  Trả lờiXóa
 5. something, but might you could have possibly put a little bit more effort into this subject. Its really attention-grabbing, however you dont signify it nicely in any respect, man. Anyway, in my language, there usually are not much good supply like this.
  Assets just like the one you mentioned here will likely be very helpful to me! Ill submit a hyperlink to this page on my blog. I am sure my guests will discover that very useful. Massive thanks for the helpful info i found on Area News Anyway, in my language, there will not be a lot good source like this.
  I was looking for essential information on this subject. The information was necessary as Im about to launch my very own portal. Thanks for providing a lacking link in


  TOP Google Ranking On Your Site

  Trả lờiXóa
 6. I just added this web page to my bookmarks. I really like reading your posts. Thank you!
  Great stuff.Id like to suggest taking a look at things like cheese. What do you think?
  Thank you, wonderful job! This was the information I had to have.
  shopbymark

  Trả lờiXóa
 7. ost about something like this on one of my blogs and this has given me an idea. Thanks.
  Nobody in life gets exactly what they thought they were going to get. But if you work really hard and you're kind, amazing things will happen.
  Tyvm for the helpful posshopbymark

  Trả lờiXóa
 8. I was obtaining difficulty not thinking of some firm opportunities, so I began trying to find some unusual blogs. I enjoyed your blog and it helped me relax.
  I cherished what you have got performed here. The format is stylish, your written material elegant. Nonetheless, you've got obtained an edginess to what you'll be Sarah Berger

  Trả lờiXóa
 9. Could you message me with a few hints about how you made your blog site look this awesome, I would be thankful!
  Assets just like the one you talked about here might be very helpful to me! I will submit a link to this page on my blog. I am positive my guests will sodium hypochlorite amazon
  china air purifier
  korean air purifier brands

  Trả lờiXóa
 10. Thank you for another news article. Im really excited I was able to find this article, since so many of the blogs Ive been reading have misleading info.
  I dont have much time right now to write a lot of my blathering opinions,(my lil girl needs attention, lol), but when I logon again, I will explain in depth why I agree with this article.
  Find a driving test sooner to save time and money.

  Trả lờiXóa

 11. Nhận lì-xì Max300k với nhiệm vụ đơn giản. Rước lộc xuân về nhà , zalo: 0564282497-0587311319

  Trả lờiXóa