Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Chừng Nào Người Dân Xem Nhà Nước Là Công Cụ Của Xã Hội Dân Sự Thì Đất Nước Mới Hưng Thịnh, Còn Không, Đừng hòng!

Quang Minh 

                                         


Chúng ta, người dân phải thay đổi tư duy trước thì mới mong thay đổi Nhà nước được.Thời nào cũng vậy, cơ cấu quốc gia luôn có hai thực thể: Nhà nước và nhân dân hay chính xác hơn là bộ máy nhà nước và xã hội dân sự. Trải qua những tháng năm dài người ta coi (bộ máy) nhà nước như là cái gì đó thiêng liêng bất khã xâm phạm, vì thế những nhà nước đó đã tự tung tự tác gây ra không biết bao nhiêu tai họa cho xã hội cũng như gây ra nhiều ân oán với các quốc gia khác. Sở dĩ có tình trạng đó là vì người dân coi nhà nước như là cha mẹ, phận làm con không được quyền làm trái ý. Quan niệm đó ngày nay quá lỗi thời, nhưng vẩn còn thấy nhan nhản qua các phát biểu của quan chức cũng như người dân chúng ta gần đây. Chúng ta phải thay đổi tư duy về mối quan hệ nhà nước và công dân(xã hội). Chỉ có xã hội vận hành tốt mới tạo sự hưng thịnh cho quốc gia vì xã hội tạo ra của cải vật chất làm giàu cho đất nước chứ không phải do bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước chỉ đóng vai trò tháo gở các vướng mắc để xã hội hoạt động an toàn, càng không được làm cản trở sự vn hành của xã hội dân sự, gây thiệt hại cho bất kỳ thành viên nào trong xã hội đều không được chấp nhận.

Vì bộ máy nhà nước do xã hội lập ra nên chỉ được ủy quyền làm một số nhiệm vụ nhất định nào đó chứ không phải muốn làm gì thì làm như ta đã thy trong xã hội ta hiện nay. Nói một cách khác nhà nước chỉ là một công cụ của xã hội dân sự. Công cụ không sử dụng được thì vứt đi để tạo một công cụ khác tốt hơn, hiu quả hơn là phải đạo thôi cớ gì phải lo ngại.

Chừng nào người dân ta ngộ ra được bộ máy nhà nước là công cụ của mình chứ không phải là cha mẹ mình thì mới mong đất nước được hưng thịnh, tự do dân chủ mới có môi trường phát triển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét